POZORNE UŁATWIENIE

Z kolei u dzieci z zaburzoną percepcją słuchową metoda glo­balna stanowi pozorne ułatwienie. Mogą one „czytać” wyrazy nie znając liter. Są to bądź wyrazy znane, bądź podpis do obraz­ka, który został zapamiętany. Oszczędzając dziecku wysiłku zwią­zanego z analizą i syntezą, cały ciężar zadania przesunięty zo­stanie z analizatora słuchowego na wzrokowy, a trudności ujaw­nią się dopiero… Czytaj więcej »

STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Zapamiętanie rymowa­nych wierszy i piosenek również nie powoduje trudności, polega bowiem głównie na powtarzaniu. Dopiero gdy przed dzieckiem stają ‚trudniejsze zadania, zaczynają ujawniać się zaburzenia per­cepcji wzrokowej lub słuchowej. Zważywszy, że znaki graficzne litery są bardzo do siebie zbliżane wielkością i kszitałtem, a głoski wymawianym dźwiękiem, więc zróżnicowanie ich wy­maga od układu nerwowego dużego Stopnia precyzji… Czytaj więcej »

DZIECI WYMAGAJĄCE CIĄGŁEJ OPIEKI

Dzieci te wymagają bowiem ciągłej opieki specjalistycznej oraz oddziały­wania psychopedagogicznego.W odniesieniu do dzieci 7-letnich i starszych problem w za­sadzie został rozwiązany. Są liczne opracowania teoretyczne dotyczące etiologii dysleksji, jej diagnozy, założeń i zasad pracy kampensacyjmo-karekcyjmej, jak i szeroki wachlarz metod spraw­dzonych empirycznie. Metody te rzecz oczywista nie miogą być w całości i bez zmiain przeniesione… Czytaj więcej »

Z ZABURZONĄ SYNTEZĄ

Dziedko z zaburzoną analizą i syntezą słuchową będzie na­potykało na trudności w:wyodrębnianiu poszczególnych głosek w wyrazach, zwłaszcza samogłosek;dzieleniu wyrazów na sylaby;dokonywaniu syntezy podanych głosek;różnicowaniu głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych o podob­nych cechach fonematycznych;odróżnianiu głosek nosowych od zespołów dźwiękowych -on, -om różnicowaniu zmiękczeń charakterystycznych dla języka pol­skiego.W rezultacie pierwszym poważnym symptomem zaburzenia będzie niemożność „dopasowania” odpowiedniego dźwięku do… Czytaj więcej »

PERCEPCJA SŁUCHOWA

Nieco odrębnym zagadnieniem jest zaburzenie percepcji słu­chowej. Przez niektórych badaczy, zwłaszcza angielskich i ame­rykańskich, problem tein jest pomijany lub przypasuje się mu małe znaczenie w powstawaniu trudności w nauce czytania i pisania, podczas gdy u nas ma on znaczenie zasadnicze. Różnice te wynikają ze znacznie większej fonetyczności naszego pisma. Spostrzeganie dźwięków mowy jest złożonym procesem ana­lizy… Czytaj więcej »

POCZUCIE ORIENTACJI

Należy zaznaczyć, że dzieci o fragmentarycznych deficytach funkcji wzrokowych, rozumiejąc znaczenie znaku jako symbolu, •ruie potrafią się nim praktycznie posługiwać. Zaburzenia w zakresie funkcji kinestetyczmo-ruchowej cha­rakteryzują się ogólną nieadefcwatmością wykonywanych ruchów w różnych zakresach. Dzieci te nie mając poczucia orientacji w schemacie własnego diała, znacznie gorzej niż rówieśnicy radzą sobie z takimi ćwiczeniami, jak skakanie przez… Czytaj więcej »

ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA

U tych drugich, a więc u dzieci z zaburzoną percepcją wzro­kową zauważa się następujące symptomy:trudności w różnicowaniu kształtów graficznych;trudności w kopiowaniu nawet dużych elementów graficznych;niechęć do wszelkiego rodzaju układanek i historyjek obraz­kowych;trudności w układaniu konstrukcji z klocków;ubogie treściowo rysunki i niewłaściwie rozplanowanie ich na stronicy;’nieprawidłowe ujmowanie stosunków przestrzennych.W zakresie analizy i syntezy wzrokowej stwierdza się… Czytaj więcej »

COFANIE ZABURZONEJ CZYNNOŚCI

Jest rzeczą wiadomą, że cofanie się zaburzanej czynności częściowo dokonuje się dzięki spontanicznemu odwracalnemu procesowi chorobowemu, ale w większości przypadków cofanie się zaburzenia bezwzględnie wymaga właściwie zorganizowanego rehabilitacyjnego procesu nauczania. Przetwarzanie bodźoów, czyli analizowanie i syntetyzowanie dokonuje się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, głów­nie zaś w korze mózgowej. Niezbędnym warunkiem prawidło­wego przebiegu tego procesu jest pełnowartościowy… Czytaj więcej »